Charakteristika

Mateřská škola, Třinec, Máchova 647 se nachází na okraji klidného městského sídliště.

V její bezprostřední blízkosti je rozlehlý lesopark s upravenými stezkami, četnými dětskými hřišti a roklinou, kterou protéká přírodní potůček. To vše umožňuje plnit ekologické programy s přímým pozorováním, které jsou prioritou našeho výchovného programu. Také přilehlý sportovní areál poskytuje pestrou nabídku vycházek se sportovním využitím. U mateřské školy je zahrada se dvěma pískovišti, prolézačkami a mírným svahem. Sportovní vyžití umožňuji šplhací věže, skluzavka a betonové hřiště, které je využito jak k míčovým hrám, tak ke kreslení.

Jednopatrová budova MŠ byla postavena v roce 1963 Třineckými železárnami jako čtyřtřídní, s kapacitou 98 dětí. V roce 1991 převzalo zařízení město Třinec, které se stalo naším zřizovatelem. Od ledna 2003 se stalo naše zařízení součásti objektu Mateřská škola Třinec, Nerudova 313, který tvoří tři MŠ (Nerudova, Máchova a SNP).

MŠ je otevřena od 6 do 16 hodin.

Třídy a herny jsou vybaveny novým dětským nábytkem, který je prostorově uspořádán do několika koutků, s možností skupinových i individuálních činností. Ve třídách je velmi dobré materiálně technické vybavení, vyhovující nejnovějším parametrům ve vzdělávání pro dětí předškolního věku. Většina hraček, pomůcek a pracovních materiálů je uložena tak, aby si je děti mohly brát samostatně a následně je zpět ukládat. Televizi, video a DVD využíváme minimálně, slouží pouze ke zpestření nabízených činností.

Všechny činnosti v naší MŠ obsahují prvky hry a tvořivosti, jsou založeny na prožitkovém učení a respektují individualitu každého dítěte. K příjemnému prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou tříd a šaten fotografiemi a dětskými výkresy, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období a příležitostí.

Přijímání dětí do MŠ a skladba tříd

Vzdělávání je v naší mateřské škole uskutečňováno ve čtyřech třídách , pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Při přijímání dětí naše mateřská škola postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a se zákonem č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).

Při přijetí dítěte postupujeme podle předem stanovených kritérií. Přednostně přijímáme děti s odloženou školní docházkou a předškolní děti. Děti v běžných třídách jsou rozděleny podle věku. Není stanoven spádový obvod MŠ, proto jsou děti přijímány z celého území města Třince do výše kapacity.

Poplatky

Školné činí 400,- Kč na měsíc za dítě. Poslední rok před nástupem do základní školy jsou děti z tohoto poplatku osvobozeny po dobu 12 měsíců. Dále jsou od platby osvobozeni rodiče, kteří jsou osobami v hmotné nouzi. Stravné na 1 den činí 38,- Kč pro děti do 6-let, 41,- Kč pro děti 7-mi leté. Absence dítěte se odhlašuje den předem nebo nejpozději do 7.00 hod. daného dne ve školní kuchyni.

Kontakty

  • Kancelář – 558 997 094, 731 643 171
  • 3. a 4. třída – 558 997 098
  • 1. a 2. třída  – 558 997 099
  • Kuchyň – 558 997 095, 737 195 497
podzimni-tvoreni-07
listopad-39-