1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování.

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje podle vyhlášky MŠMT č.107/2005Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Pokrmy jsou připravované z čerstvých surovin. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu včetně tekutin v rámci pitného režimu, podávané formou výběru slazeného i neslazené nápoje.

 

2. Kategorie strávníků dle věku dítěte.

Podle vyhlášky o školním stravování jsou strávníci zařazování do skupin dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce. Podle věkových skupin se stanovují finanční limity.

1.strávníci  3 – 6 let       36,- Kč             /přesnídávka 9,-     oběd 19,-   svačina 8,-/

2.strávníci  7 – 10  let    39,- Kč            /přesnídávka 9,-      oběd 22,-  svačina 8,-/

O úhradě a způsobech za stravovací služby informuje vedoucí jídelny.

 

3. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání.

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti řídí podle následujícího základního režimu:

přesnídávka   08:30 – 09:00 hod.

oběd                 11:45 – 12:15 hod.

svačina             14:15 – 14:45 hod.

 

4. Režim školního stravování.

Podle §122 zákona č.561/2004Sb., školského zákona („Dětem v mateřských školách se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve školském zařízení..“) a §4 ods.9 vyhlášky č.107/2005Sb., o školním stravování, má dítě nárok odebrat stravu pouze v době pobytu v zařízení, popřípadě první den neplánované nepřítomnosti.

Na základě právních předpisů zákona č.561/2004Sb., školského zákona, a vyhlášky č.107/2005, o školním stravování, mateřská škola je povinná poskytnout dítěti po dobu jeho pobytu stravu.

Nepřihlášenému dítěti nelze poskytnout stravu na úkor ostatních strávníků.

 

5. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení platby za školní stravování.

V případě, že zákonní zástupci dítěte nedodržují opakovaně podmínky stanovené pro úhradu platby, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat v souladu se zákonem č.561/2004Sb., školský zákon.

 

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny: 

MŠ Nerudova    pondělí, středa, pátek    od 6:00 – 14:00 hod

MŠ Máchova      úterý    od 6:00 – 10:00 hod.

MŠ Snp                úterý    od 10:30 – 14:00 hod,  čtvrtek   od 06:00 – 14:00 hod.

 

Kontakt na vedoucí školní jídelny:

telefon:    604 225 887

e-mail:      jidelnanerudova@seznam.cz

 

 

Dne 1.8.2022 vypracovala vedoucí jídelny: Sikorová Pavlína

Schválila ředitelka MŠ: Bc. Ševčíková Marta